Oznámení o zpracování osobních údajů za účelem realizace ankety „projekty ze šuplíku“ Města Český Těšín dle čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení GDPR“)

Město Český Těšín, Náměstí ČSA 1/1 737 01 Český Těšín, je správcem osobních údajů (dále také jen „správce“), které nám Vy, jako subjekt údajů poskytnete. Ochrana vašich osobních údajů pro nás vždy byla, je a bude na prvním místě. Zpracováváme jen nezbytně nutné osobní údaje po nezbytně nutnou dobu, vždy postupujeme v souladu s právními předpisy. Shromažďujeme a zpracováváme pouze ty kategorie Vašich osobních údajů popsané v bodě 2, které nezbytně potřebujeme pro naplnění účelu popsaného v bodě 1. V případě dotazů souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete obracet přímo na pověřence pro ochranu osobních údajů prostřednictvím e-mailu poverenec@tesin.cz

Naše webové stránky, kterých se tyto zásady týkají, jsou:

www.projektyzesupliku.cz

www.mobilnirozhlas.cz

1. Proč údaje potřebujeme

Oznamujeme Vám, že Vaše osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme dle čl. 6 odst. 1 písm. e) Nařízení GDPR, tj. ve veřejném zájmu za účelem výběru a realizace vítězného projektu v rámci anketního hlasování. Realizace ankety „projekty ze šuplíku“ probíhá na základě schválení usnesení Rady města na 36./2 schůzi dne 25.3.2021. Osobní údaje potřebujeme k zajištění:

  • výběru, tvorby, kontroly a realizace projektu

2. Jaké údaje potřebujeme

Pro uvedený účel od Vás potřebujeme následující kategorii osobních údajů:

  • adresní a identifikační osobní údaje – zejména: jméno, příjmení, věk, email, telefonní číslo

3. Jak s údaji pracujeme

Osobní údaje jsou u nás důsledně chráněny. Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i v elektronických informačních systémech, které podléhají fyzické, technické i procedurální kontrole. Za účelem ochrany dat máme nastavené bezpečnostní mechanizmy zahrnující technická, organizační a personální opatření.

Vaše osobní údaje poskytnuté k účelu výběru, tvorby, kontroly a realizace projektu jsou zpracovávány pouze správcem.. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje žádným dalším příjemcům ani do třetí země.

4. Jak dlouho údaje držíme

V souladu s právními požadavky zpracováváme a uchováváme dokumenty obsahující Vámi poskytnuté osobní údaje po dobu nezbytně nutnou k plnění daného účelu a v souladu se spisovým a skartačním plánem správce. Po uplynutí stanovené doby budou záznamy obsahující Vaše osobní údaje na všech nosičích buď nevratně zničeny, příp. dále uchovávány dle zákona o archivnictví.

5. Jaká jsou Vaše práva

Poučení subjektů údajů v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení GDPR:
Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů. Odvoláním není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu musí být provedeno stejnou formou, jakou byl souhlas udělen. Subjekt údajů má dále právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům a to dle čl. 15 Nařízení GDPR, na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů dle čl. 16 Nařízení GDPR, na výmaz osobních údajů, nejsou- li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány dle čl. 17 Nařízení GDPR, na omezení zpracování osobních údajů dle čl. 18 Nařízení GDPR, na přenositelnost údajů k jinému správci dle čl. 20 Nařízení GDPR, na vznesení námitky je-li zpracování prováděno ve veřejném zájmu či pro účely oprávněných zájmů správce dle čl. 21 Nařízení GDPR, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením GDPR.

Pro uplatnění žádosti ve smyslu výše uvedeném nás kontaktujte prostřednictvím podatelny MěÚ Český Těšín. Po předepsané identifikaci žadatele Vás budeme o vyřízení Vaší žádosti v souladu s příslušnými zákonnými požadavky informovat v zákonem stanovené lhůtě.

V případě, že si přejete na nás obrátit s podnětem nebo stížností, jak jsme zpracovali Vaše osobní údaje, kontaktujte prosím Pověřence pro ochranu osobních údajů prostřednictvím e-mailu poverenec@tesin.cz nebo písemně na adresu správce Město Český Těšín, náměstí ČSA 1/1 737 01 Český Těšín. Vaším podnětem se budeme zabývat a budeme s Vámi spolupracovat pro jeho vyřešení.

Pokud se i nadále domníváte, že s Vašimi osobními údaji nebylo zacházeno přiměřeně podle zákona, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

6. IP, cookies a jiné online identifikátory

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte, ze které stránky přicházíte. Používáme soubory cookies, jejichž zpracování spadá pod zpracování osobních údajů.

Cookies používáme k následujícím účelům:

  • fungování webových stránek,
  • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách,
  • cílení reklamy, abychom vás neotravovali příspěvky, které vás nezajímají.

Používání cookies pro měření návštěvnosti webu, vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší informovanost.

Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu správce námitku dle čl. 21 Nařízení, zasláním na kontaktní adresu poverenec@tesin.cz. Vaše námitka bude poté vyhodnocena bezodkladně, nejpozději do 30 dní od obdržení. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.

Vznesete-li námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu jsou posuzovány v podobě hromadného celku a pseudonymizované podobě, která umožňuje identifikaci jednotlivce jen při vynaložení značného a odborného úsilí.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány na základě vašeho souhlasu. Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Souhlas prostřednictvím nastavení prohlížeče 

Uživatel určuje v nastavení svého PC, resp. v nastavení prohlížeče, zda má prohlížeč umožnit webovské stránce ukládat cookies do koncového zařízení. Toto nastavení lze považovat za souhlas se zpracováním osobních údajů. Prohlížeč je nástrojem zprostředkování souhlasu. Souhlas však nemůže zhojit jiné nedostatky, resp. nezákonnosti zpracování osobních údajů.

Souhlas splňuje definiční znaky souhlasu podle článku 4 bodu 11 Nařízení GDPR: Je svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný. Souhlas je vykládán ve vztahu k účelu, prostředku a způsobu zpracování osobních údajů, nikoliv k produktu či webovské aplikaci.

Jak zablokovat ukládání cookies?

Použití cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na uvedených adresách:

  • Internet Explorer: windows.microsoft.com
  • Google Chrome: support.google.com
  • Mozilla Firefox: support.mozilla.org
  • Opera: help.opera.com
  • Safari: support.apple.com

Cookies jsou dále zpracovávány podle účelu následujícími zpracovateli:
Služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně zpracovávány společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí.

Služby Facebook Pixel, provozované společností Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně zpracovávány společností Facebook Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí.